Gebruiksvoorwaarden

1. Acceptatie van de algemene voorwaarden
ZOLL Medical Corporation (hierna aangeduid als "ZOLL", "wij", "ons" of "onze") biedt deze website (de "Site") aan en stelt deze beschikbaar. Alle gebruik van deze website is onderworpen aan de bepalingen en voorwaarden in deze gebruiksvoorwaarden (de "Overeenkomst"). Lees deze pagina aandachtig door. Door deze website te bezoeken, te bekijken of te gebruiken, erkent u dat u deze Overeenkomst hebt gelezen, begrepen en ermee instemt. Als u de algemene voorwaarden van deze Overeenkomst niet accepteert, mag u de Site niet gebruiken. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat we deze Overeenkomst op elk moment kunnen wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. U kunt op elk gewenst moment een actueel, effectief exemplaar van deze Overeenkomst lezen door de koppeling "Gebruiksvoorwaarden" op de Site te selecteren. De herziende Algemene voorwaarden worden van kracht op het moment van publicatie. Als enige wijziging in deze Overeenkomst niet aanvaardbaar is, is uw enige remedie het gebruik van de Site te staken. Elk gebruik van de Site na een dergelijke Ingangsdatum houdt in dat u deze herziende Algemene Voorwaarden accepteert.

2. Gebruik van de site
  2.1  Deze site bevat materiaal, zoals software, tekst, afbeeldingen, afbeeldingen en ander materiaal (gezamenlijk de 'inhoud' genoemd). De inhoud kan eigendom zijn van ons of kan worden geleverd door middel van een overeenkomst die we met anderen hebben gesloten. De inhoud is auteursrechtelijk beschermd onder zowel Amerikaanse als buitenlandse wetgeving. Ongeautoriseerd gebruik van de inhoud kan een schending zijn van auteursrechten, handelsmerken en andere wetten. U hebt geen rechten op of tot de Inhoud en u zult de Inhoud niet gebruiken, behalve zoals toegestaan onder deze Overeenkomst. Geen ander gebruik is toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ons. U dient alle auteursrechtelijke en andere eigendomskennisgevingen die zijn opgenomen in de originele Inhoud bewaren bij elke kopie die u van de Inhoud maakt. U mag de Inhoud niet verkopen, overdragen, toewijzen, licentiëren, in sublicentie geven of wijzigen, reproduceren, weergeven, openbaar uitvoeren, een afgeleide versie maken van, verdelen of anderszins gebruiken voor publieke of commerciële doeleinden. Het gebruik of de plaatsing van de inhoud op een andere website of in een genetwerkte computeromgeving voor welk doel dan ook is uitdrukkelijk verboden. Als u een deel van deze Overeenkomst schendt, wordt uw toestemming voor toegang tot en/of gebruik van de Inhoud en Site automatisch beëindigd en moet u onmiddellijk alle kopieën vernietigen die u van de Inhoud hebt gemaakt.

  2.2 De handelsmerken, servicemerken en logo's van ZOLL (hierna "handelsmerken van ZOLL") die op deze site worden gebruikt en weergegeven, zijn geregistreerde en niet-gedeponeerde handelsmerken of servicemerken van ZOLL. Andere namen van bedrijven, producten en diensten op de Site kunnen handelsmerken of servicemerken zijn die in eigendom zijn van anderen (de "Handelsmerken van derden" en, gezamenlijk met de handelsmerken van ZOLL, de "Handelsmerken"). De handelsmerken mogen niet worden gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ZOLL. Het gebruik van handelsmerken als onderdeel van een link naar of van een site is verboden, tenzij de oprichting van een dergelijke link vooraf door het bedrijf schriftelijk is goedgekeurd.

  2.3 De site bevat links naar websites van derden ("externe sites"). Deze links worden uitsluitend voor uw gemak aangeboden en niet als een goedkeuring door ons van de inhoud van dergelijke externe sites. De inhoud van dergelijke externe sites wordt door anderen ontwikkeld en aangeboden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van enige gekoppelde externe sites en doen geen uitspraken met betrekking tot de inhoud of nauwkeurigheid van materialen op dergelijke externe sites. U moet voorzorgsmaatregelen nemen bij het downloaden van bestanden van alle websites om uw computer te beschermen tegen virussen en andere destructieve programma's. Als u besluit gekoppelde externe sites te openen, doet u dit op eigen risico.

3. Beperking van aansprakelijkheid en garantie
  3.1 ZOLL, HAAR DOCHTERONDERNEMINGEN, HUN RESPECTIEVE FUNCTIONARISSEN, DIRECTEUREN, WERKNEMERS, AGENTEN, LEVERANCIERS OF LICENTIEGEVERS (COLLECTIEF, DE "BEDRIJFSPARTIJEN") GEVEN GEEN GARANTIES OF VERKLARINGEN OVER DE INHOUD, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT ZIJN NAUWKEURIGHEID, BETROUWBAARHEID, VOLLEDIGHEID, TIJDIGHEID OF BETROUWBAARHEID. DE BEDRIJFSPARTIJEN ZIJN NIET AANSPRAKELIJK VOOR DE WAARHEID, NAUWKEURIGHEID OF VOLLEDIGHEID VAN ENIGE AAN DE GEBRUIKER GEGEVEN INFORMATIE OF VOOR FOUTEN, VERGISSINGEN OF WEGLATINGEN DAARIN OF VOOR ELKE VERTRAGING OF ONDERBREKING VAN DE GEGEVENS OF INFORMATIE STROOM VANWEGE WELKE OORZAAK DAN OOK. U STEMT ERMEE IN DAT U DE SITE EN DE INHOUD OP EIGEN RISICO GEBRUIKT. DE SITE EN INHOUD WORDEN GELEVERD OP EEN "ZOALS HET IS" EN "ZOALS BESCHIKBAAR" BASIS ZONDER ENIGE GARANTIES. DE BEDRIJFSPARTIJEN WIJZEN ALLE GARANTIES AF, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT DE GARANTIE OP EIGENDOM, VERHANDELBAARHEID, NIET-INBREUK OP RECHTEN VAN DERDEN EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL.

  3.2 IN GEEN GEVAL ZAL EEN BEDRIJFSPARTNER AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE SCHADE (MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, INCIDENTELE SCHADE OF GEVOLGSCHADE, GEDERFDE WINST OF SCHADE ALS GEVOLG VAN VERLOREN GEGEVENS OF ONDERBREKING VAN BEDRIJVEN) HET GEVOLG VAN HET GEBRUIK OF DE ONMISBAARHEID DE SITE EN DE INHOUD TE GEBRUIKEN , HETZIJ OP BASIS VAN GARANTIE, CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF NALATIGHEID) OF ENIGE ANDERE JURIDISCHE THEORIE, ZELFS ALS EEN BEDRIJFSPROFIEL OP DE HOOGTE IS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.

 3.3 In sommige staten is uitsluiting van impliciete garanties of beperking van aansprakelijkheid voor incidentele of gevolgschade niet toegestaan, zodat de bovenstaande beperkingen of uitsluitingen mogelijk niet op u van toepassing zijn. IN DEZE STATEN IS DE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE PARTIJEN VAN DE VENNOOTSCHAPPEN BEPERKT TOT DE GROOTSTE MATE DIE DOOR DE WET IS TOEGESTAAN.

4. Schadeloosstelling
U stemt ermee in om de Bedrijfspartijen te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren tegen claims, acties of eisen, inclusief, maar zonder beperking, redelijke juridische en boekhoudkundige kosten, die voortvloeien uit of voortvloeien uit uw schending van deze Overeenkomst of uw toegang tot, gebruik of misbruik van de inhoud van site. ZOLL zal u op de hoogte brengen van een dergelijke claim, rechtszaak of procedure en zal u op uw kosten helpen bij het verdedigen van dergelijke claims, rechtszaken of procedures. ZOLL behoudt zich het recht voor om de exclusieve verdediging en controle te aanvaarden van elke kwestie die onder deze sectie valt onder de vrijwaring. In dat geval stemt u ermee in om mee te werken aan alle redelijke verzoeken om ZOLL's verdediging van deze kwestie te ondersteunen.

5. Beëindiging van de overeenkomst
ZOLL kan elk aspect van deze site, inclusief de beschikbaarheid van functies van de site, op elk moment beëindigen, wijzigen, opschorten of stopzetten. ZOLL kan ook beperkingen opleggen aan bepaalde functies of uw toegang tot onderdelen of de gehele site beperken zonder kennisgeving of aansprakelijkheid. ZOLL kan de autorisatie en rechten die hierin worden vermeld beëindigen en, na een dergelijke beëindiging, zult u onmiddellijk alle materialen van de Site vernietigen.

6. Geen Framing
Elementen van de site worden beschermd door handelswetten, handelsmerken, oneerlijke concurrentie en andere staats- en federale wetten en mogen niet geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd of geïmiteerd, op geen enkele manier, inclusief maar niet beperkt tot het gebruik van framing of kopiëren, behalve waar toegestaan in sectie 2. Niets van de inhoud van deze site mag opnieuw worden verzonden zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons voor elke afzonderlijke geval.

7. Gebruiker moet de toepasselijke wetten naleven
  7.1 Deze site is gevestigd in Chelmsford, Massachusetts. We doen geen uitspraken over het feit of de inhoud kan worden gedownload, bekeken of geschikt is voor gebruik buiten de Verenigde Staten. Als u de website of de inhoud van buiten de Verenigde Staten bezoekt, doet u dit op eigen risico. Of u zich binnen of buiten de Verenigde Staten begeeft, u bent als enige verantwoordelijk voor het naleven van de wetten van uw specifieke rechtsgebied.

7.2 De Verenigde Staten controleren de export van producten en informatie. U stemt er uitdrukkelijk mee in dergelijke beperkingen na te leven en geen Inhoud te exporteren of herexporteren naar landen of personen die volgens de exportcontrolewetgeving verboden zijn. Door de Inhoud te downloaden, stemt u er uitdrukkelijk mee in dat u zich niet in een land bevindt waar dergelijke export verboden is of een persoon of entiteit is waarvoor dergelijke export verboden is. U bent als enige verantwoordelijk voor de naleving van de wetten van uw specifieke rechtsgebied met betrekking tot de import, export of herexport van de Inhoud.

8. Diversen
Deze Overeenkomst wordt onderworpen aan de interne materiële wetten van de staat Massachusetts, zonder inachtneming van de conflicterende wettelijke bepalingen. U stemt er uitdrukkelijk mee in zich te onderwerpen aan de exclusieve persoonlijke jurisdictie van de nationale en federale rechtbanken die in de stad Boston in de staat Massachusetts zitten. Indien enige bepaling van deze Overeenkomst ongeldig wordt bevonden door een rechtbank met competente jurisdictie, zal de ongeldigheid van een dergelijke bepaling geen invloed hebben op de geldigheid van de overige bepalingen van deze Overeenkomst, die volledig van kracht en van uitvoering blijven. Niet-nakoming door ZOLL van enige bepaling van de Overeenkomst mag niet worden opgevat als een verklaring van afstand van die bepaling of enige andere bepaling in deze Overeenkomst. Geen verklaring van afstand is effectief tegen ZOLL tenzij schriftelijk gedaan, en een dergelijke afstandsverklaring zal niet worden opgevat als een afstandsverklaring in een ander of daaropvolgend geval. Deze Overeenkomst vormt de volledige Overeenkomst tussen u en ZOLL met betrekking tot het onderwerp en vervangt alle voorgaande of gelijktijdige overeenkomsten, hetzij schriftelijk of mondeling, tussen de partijen met betrekking tot het onderwerp. De koppen van de paragrafen worden louter voor het gemak verstrekt en vormen geen enkele legaal belang.

Trademark Taal
"Advancing Resuscitation. Today.", AED Plus, AED Pro, AutoPulse, CodeNet, Code-Ready, Coolgard 3000, CoolLine, CPR-D-padz, CPR Stat-padz, E-serie, EasyRead Tri-Mode Display, Icy, IVTM , LifeBand, LifeVest, M-serie, One Step, Pedi-padz, PocketCPR, Power Infuser, Pro-padz, Protocol Assist Code-markeringen, Quattro, Rapid Cable Deployment System, R-serie, Real CPR Help, Rectilinear Biphasic, RescueNet, See- Via CPR, Sense en Sync, Solex, Stat-padz, SurePower, Thermogard, Thermogard XP, V-pak en ZOLL zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van ZOLL Medical Corporation in de VS en/of andere landen. Propaq is een geregistreerd handelsmerk van Welch Allyn, Inc. Alle handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren. 

Als u vragen hebt over deze overeenkomst, kunt u contact met ons opnemen.