Privacybeleid – EU-VS-privacyschild

Doel

ZOLL® Data Systems, Inc. (hierna: ZOLL) respecteert de privacy van haar klanten, werknemers, zakenpartners, personen van wie de persoonsgegevens aan ons zijn toevertrouwd, en anderen. ZOLL verzamelt en gebruikt de verzamelde medische persoonsgegevens in overeenstemming met de wetten en voorschriften van de landen waar de gegevens worden verzameld en waar wij werkzaam zijn.

ZOLL voldoet aan het EU-VS-privacyschildkader zoals beschreven door het Amerikaanse ministerie van handel wat betreft het verzamelen, gebruiken en bewaren van persoonsgegevens uit lidstaten van de Europese Unie. ZOLL heeft verklaard dat het voldoet aan de beginselen van het EU-VS-privacyschild inzake kennisgeving, keuze, verantwoording voor verdere doorgifte, veiligheid, integriteit van gegevens en doelbinding, toegang, verhaal, handhaving en aansprakelijkheid. In geval van een conflict tussen de regels in dit privacybeleid en de privacyschildbeginselen, primeert het privacyschild. Bezoek https://www.privacyshield.gov/ voor meer informatie over het privacyschildprogramma en om onze certificeringspagina te bekijken.

Toepassingsgebied

ZOLL streeft ernaar de privacyschildbeginselen toe te passen op alle persoonsgegevens die van de Europese Unie worden ontvangen in het kader van het privacyschild. Dit beleid is van toepassing op dergelijke gegevens, met uitzondering van personeelsgegevens, waarvoor een afzonderlijk beleid bestaat dat voor betrokken medewerkers beschikbaar is.

Soorten gegevens

ZOLL verschaft online diensten die onze klanten gebruiken om aspecten van hun werkzaamheden uit te voeren. Tot deze diensten behoren onder meer patiëntenzorg, apparatuurbeheer, documentenbeheer en communicatie. Bij het verlenen van deze online diensten verwerkt ZOLL gegevens die onze klanten naar onze diensten sturen of waarvoor onze klanten ons de opdracht geven deze namens hen te verwerken. Hoewel onze klanten beslissen welke gegevens ze sturen, gaat het meestal over informatie over hun patiënten, klanten, werknemers en gebruikers van onze diensten, zoals medische gegevens, gegevens over geneesmiddelen, demografische gegevens en facturerings- en contactgegevens.

Verzameling en gebruik

ZOLL verwerkt gegevens die klanten ons sturen, met het oog op het verlenen van onze online diensten aan onze klanten. Teneinde deze diensten te verlenen, kan ZOLL toegang krijgen tot de gegevens om technische of serviceproblemen te corrigeren en te behandelen, om de instructies van de klant die de gegevens naar ZOLL heeft gestuurd, op te volgen, om de hardware- en softwareoplossingen van ZOLL te implementeren of om te voldoen aan contractuele vereisten.

Vragen en klachten

Conform de EU-VS-privacyschildbeginselen streeft ZOLL ernaar klachten over uw privacy en onze verzameling of ons gebruik van uw persoonsgegevens op te lossen. Ingezetenen van de Europese Unie met vragen of klachten over dit privacybeleid dienen eerst als volgt contact op te nemen met ZOLL: 

T.a.v. Justin Koan
11802 Ridge Parkway #400
Broomfield, CO 80021-5059, Verenigde Staten
security@zoll.com

ZOLL heeft voorts toegezegd om onopgeloste privacyklachten in het kader van de EU-US-privacyschildbeginselen door te verwijzen naar BBB EU PRIVACY SHIELD, een aanbieder van alternatieve geschillenbeslechting zonder winstoogmerk, gevestigd in de Verenigde Staten en beheerd door de Council of Better Business Bureaus. Als u niet tijdig een ontvangstbevestiging van uw klacht krijgt of als uw klacht niet naar tevredenheid is behandeld, kunt u http://www.bbb.org/EU-privacy-shield/for-eu-consumers/ bezoeken voor meer informatie en om een klacht in te dienen. 

Als ZOLL noch BBB EU PRIVACY SHIELD uw klacht kan oplossen, hebt u mogelijk het recht gebruik te maken van bindende arbitrage via het privacyschildpanel.

Informatieverschaffing aan derden

ZOLL gebruikt een beperkt aantal externe dienstverleners om ons te helpen met onze dienstverlening aan klanten. Deze externe dienstverleners bieden klantenondersteuning aan onze klanten, helpen met de doorgifte van gegevens en leveren dataopslagdiensten. Deze derden kunnen persoonsgegevens openen, verwerken of opslaan in het kader van hun dienstverlening. ZOLL heeft lopende overeenkomsten met deze derden in verband met het beperken van hun toegang, gebruik en openbaarmaking van persoonsgegevens conform onze privacyschildverplichtingen. ZOLL is aansprakelijk als zij deze verplichtingen niet naleven en wij zijn verantwoordelijk voor het voorval dat aanleiding tot schade geeft.

Recht op inzage van gegevens en recht op beperking van het gebruik en de openbaarmaking ervan

U hebt recht op inzage van uw persoonsgegevens en het recht het gebruik en de openbaarmaking van uw persoonsgegevens te beperken. Via onze privacyschildcertificering is ZOLL gebonden aan eerbiediging van deze rechten. Aangezien ZOLL-personeel slechts beperkt toegang heeft tot gegevens die onze klanten naar onze diensten sturen, dient u bij een verzoek om inzage of om gebruik of openbaarmaking te beperken, de naam van de klant van ZOLL te verstrekken die uw gegevens naar onze diensten heeft gestuurd. Wij geven uw verzoek aan die klant door en helpen de klant zo nodig te reageren op uw verzoek.

Onderzoeksbevoegdheden en rechtshandhaving

ZOLL is onderworpen aan de onderzoeks- en handhavingsbevoegdheden van de Amerikaanse Federal Trade Commission (FTC).

Inwerkingtreding: 31 augustus 2016